Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

 
Procesy produkcyjne narażone są na powstawanie dużej ilości sytuacji niestandardowych, które zaburzają ich przebieg. Standaryzacja procesów, bieżące monitorowanie oraz analizowanie, umożliwiają eliminowanie marnotrawstwa, a tym samym zwiększenie produktywności. Jednym z elementów ułatwiających zarządzanie i analizę przebiegu procesów jest ich wizualizacja, czyli przekształcenie informacji w obraz lub światło. Ten sposób przekazywania danych dotyczących aktualnego stanu procesu produkcyjnego wykorzystany został w Takt Time System (TTS).
Fundamenty do wdrażania kultury Lean

Firma Brenderup Sp. z o.o. to lider w produkcji przyczep samochodowych w Europie, której misją jest kreowanie organizacji spełniającej potrzeby klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, chcącej usuwać dewiacje i usprawniać procesy poprzez eliminację strat, z zachowaniem respektu dla każdego, w kierunku zyskownego wzrostu bazując na standaryzowanych metodach pracy w ciągnionym środowisku produkcyjnym. Misję tę przedsiębiorstwo realizuje włączając pracowników w nieustanne doskonalenie procesów i budowanie organizacji wpierającej przedsiębiorczość i inicjatywę pracowników.

Wierząc, że rozwój firmy w dużej mierze zależy od stabilności procesów w Brenderup Sp z o.o. wyznaczono sześć pryncypiów, stanowiących ramy  do wdrażania kultury Lean:

 • Standaryzacja – czyli określenie, jakie prace należy wykonać i jakiej metody użyć;
 • Czas Taktu – czyli czas potrzebny na wyprodukowanie jednej sztuki wyrobu gotowego;
 • Zbalansowany przepływ – czyli równomierne rozłożenie prac na każdym stanowisku pracy;
 • Zrównoważona produkcja – oparta na badaniu i przewidywaniu zachowań klientów oraz pracochłonności wyrobu;
 • Wizualizacja – rozumiana jako pokazanie procesów w prosty sposób;
 • Czas rzeczywisty – rozumiany jako przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących przebiegu procesów.
Jednym z kroków, jakie firma Brenderup podjęła w dążeniu do doskonałości procesów jest wdrożenie systemu do zarządzania produkcją Takt Time System.

System ten łączy w sobie bowiem wszystkie powyższe pryncypia. Głównym celem Systemu jest ułatwienie analizowania i zarządzania procesem produkcyjnym w czasie rzeczywistym oraz jego usprawnianie. Działanie Takt Time System opiera się na trzech kluczowych elementach:

 • wizualizacji – polegającej na sygnalizowaniu wystąpienia problemów podczas produkcji, a także na przedstawianiu aktualnego stanu procesu produkcyjnego za pomocą monitorów;
 • aplikacji – dedykowanego oprogramowania, za pomocą którego można konfigurować parametry produkcji takie jak: czas rozpoczęcia i zakończenia zmiany, czas taktu, wielkość zadanej produkcji;
 • serwerze danych – odpowiadającym za archiwizację zebranych danych, a także umożliwiającym ich przetwarzanie i generowanie raportów.

Podjęto decyzję, że za wdrożenie Takt Time System odpowiedzialna będzie firma SMART Project, która wspiera Brenderup  Sp. z o.o. w prowadzeniu projektów usprawniających procesy.

Z dostępnych na rynku systemów, wybrano narzędzie oferowane przez firmę RAION Automatyka.

System dostosowany do potrzeb

Pierwszym krokiem wdrożenia było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań  Brenderup Sp. z o.o. względem nowego rozwiązania. W efekcie powstała szczegółowa specyfikacja funkcjonalna stanowiąca fundament nowego systemu. Na jej podstawie stworzono dedykowaną aplikację zawierającą przyjazny dla użytkowników interfejs oraz rozplanowano umieszczenie infrastruktury sprzętowej na hali produkcyjnej.

Wdrożenie systemu objęło 20 stanowisk produkcyjnych i od momentu opracowania koncepcji do w pełni funkcjonującego rozwiązania trwało 5 miesięcy. Projekt zakończony został przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi Systemu.

Stworzona na potrzeby Brenderup Sp. z o.o.  aplikacja umożliwia dowolne konfigurowanie parametrów produkcji.

Użytkownik ma możliwość ustawienia czasów rozpoczęcia i zakończenia zmiany, przerw, nadgodzin oraz oznaczania dni wolnych. Możliwe jest również wprowadzanie informacji o zadanej wielkości produkcji na dany dzień oraz o czasie taktu dla danego produktu.

Na każdym stanowisku produkcyjnym umieszczono przyciski „andon” oraz sygnalizatory świetlne. Linie produkcyjne wyposażone zostały w monitory, na których wyświetlane są bieżące parametry procesu produkcyjnego, takie jak: aktualny czas taktu, liczba pozostałych do wykonania sztuk produktu lub półproduktu, wielkość opóźnienia, czas zakłóceń i postojów na linii. Opóźnienie oznacza liczbę produktów, które nie zostały wykonane ze względu na wystąpienie w procesie zdarzeń niestandardowych, uniemożliwiających montaż produktu. Aby zrealizować oczekiwania Brenderup Sp. z o.o., monitory wyposażono w dodatkową funkcję – można na nich prezentować elementy graficzne, np. zdjęcia. W hali produkcyjnej zainstalowano także ekran raportu zbiorczego, na którym prezentowane są bieżące wyniki dla wszystkich linii produkcyjnych. Dzięki niemu, kierownictwo organizacji w mgnieniu oka może sprawdzić bieżący stan produkcji.

System uzupełniony został o sygnalizację dźwiękową informującą o wystąpieniu przestoju w pracy linii produkcyjnej, a także o rozpoczęciu i zakończeniu pracy.

Zasady działania systemu

Podczas prawidłowego przebiegu produkcji sygnalizatory nie świecą. W momencie wystąpienia na linii zjawisk odbiegających od standardowego przebiegu procesu, pracownik bardzo szybko może zasygnalizować problem poprzez wciśnięcie przycisku „andon”, który włącza światło żółte. Taki sygnał jest natychmiast zauważany przez lidera grupy (team leader) i umożliwia błyskawiczną reakcję, mającą na celu usunięcie przyczyny przestoju na danym stanowisku, aby nie spowodowała ona zatrzymania pracy całej linii produkcyjnej. W momencie, gdy takt dobiegnie do końca, a sytuacja wymuszająca postój linii nie została rozwiązana, zapala się czerwona lampa, a  system rozpoczyna naliczanie „czasu stop” – czyli czasu przestoju całej linii produkcyjnej. „Czas stop” jest dodatkowo sygnalizowany dźwiękiem. Dzięki takiemu ustawieniu funkcjonalności systemu stworzone zostało środowisko pracy które wspiera pracowników w pokazywaniu dewiacji oraz w ich rozwiazywaniu w momencie powstania. Jak wspomniano na wstępie, Takt Time System jest integralną częścią czegoś większego, a mianowicie organizacji nastawionej na rozwiązywanie problemów.

Lepsze zarządzanie i analiza procesów

Takt Time System umożliwia zbieranie danych o przyczynach postojów, archiwizację tych danych, a także generowanie raportów pozwalających w łatwy sposób odczytać parametry produkcji. Każde zatrzymanie linii produkcyjnej wymusza uzupełnienie przez lidera grupy informacji o przyczynie postoju.

„Dzięki temu, że otrzymujemy dokładne informacje dotyczące stanu procesu oraz przyczyn zakłóceń w procesie produkcyjnym, możemy aktywnie zarządzać ograniczeniami w tym procesie i we właściwy sposób ukierunkować działania korygujące w czasie trwania taktu, aktywnie wspierając pracowników na linii. W perspektywie średnio i długoterminowej zebrane dane i ich analityka sprawiła, że  możemy położyć nacisk na  usprawnienia w tych obszarach, które generują największe zakłócenia w naszych głównych procesach. Już w ciągu pierwszego miesiąca działania systemu widzieliśmy zmianę w jakości danych co przyczyniło się do wzrostu produktywności w procesie montażu.” – mówi Jakub Michalski, Dyrektor Operacyjny Brenderup sp. z o.o.

Analiza czasu taktu wymusza przyjrzenie się czynnościom wykonywanym przez pracowników w trakcie montażu. Dzięki temu z procesu udaje się wyeliminować zbędne czynności, tym samym zwiększyć produktywność procesów oraz lepiej zbalansować rozłożenie prac na poszczególnych stanowiskach.

Co dalej po wdrożeniu Takt Time System?

Wdrożenie Takt Time System było integralną częścią kolejnych inwestycji Brenderup  Sp z o.o. w narzędzia zarządzania i  doskonalenia procesów. W najbliższym czasie planowane jest dalsze rozwijanie funkcjonalności systemu, takie jak stałe prezentowanie wizualizacji standardów. W odpowiednim czasie trwania taktu na monitorach zamontowanych na liniach produkcyjnych wyświetlane będą zdjęcia obrazujące poprawny montaż bardziej skomplikowanych elementów przyczep lub innych krytycznych elementów mających wpływ na ich użytkowanie. Taki zabieg ma na celu wspieranie pracowników w poprawnym wykonaniu montażu, co  również przyczynia się do eliminacji strat w procesie produkcyjnym ( m.in. poprawa „braków”) oraz wzrostu jakości produkowanych wyrobów, co jest zgodne z wartościami Brenderup Sp z o.o.

Jednakże wdrożenie TTS to nie koniec działań Brenderup Sp. z o.o. Planowana jest również dalsza automatyzacja procesu produkcyjnego. Takt Time System będzie użyty do sterowania linią ciągłego ruchu (linia przenośników poruszająca się w sposób ciągły, gdzie prędkość przesuwu przenośnika określa czas taktu/cyklu), dzięki czemu w środowisko produkcyjne wprowadzony zostanie czas taktu jako twardy czynnik, w postaci poka-yoke, powodując że każde odstępstwo od standardu będzie doskonale widoczne. Dzięki powyższym zmianom charakter pracy linii zmieni się z „stop and go” w proces ciągły, umożliwiający dalszy rozwój procesów wewnątrz firmy. Warto nadmienić, iż  w Brenderup Sp. z o.o. pracuje już jedna linia ciągłego ruchu, więc firma ma jasną wizję co do tego jak ma wyglądać proces po zmianach.

Czy Takt Time System pomaga ustabilizować procesy w firmie? Według Jakuba Michalskiego – zdecydowanie tak: „Wdrożenie systemu pozwala nam na łatwiejsze identyfikowanie strat, mało ergonomicznych czynności, które wymagają wprowadzenia zmian. Dzięki Takt Time System coraz lepiej rozpoznajemy operacje, generujące koszty, a nie dodające wartości w procesie produkcyjnym. Praca nad niedoskonałymi obszarami przybliża nas do doskonałości i do standaryzacji procesów w przedsiębiorstwie”.

Grafiki:

 1. Zaletą Takt Time System jest wygodny i przejrzysty dla użytkownika interfejs, umożliwiający swobodną konfigurację parametrów procesu produkcyjnego

Takt Time System

 1. Linie produkcyjne zostały wyposażone w monitory, na których wyświetlone są bieżące parametry procesu produkcyjnego
  Takt Time System
 2. Ekran raportu zbiorczego, na którym prezentowane są bieżące wyniki dla wszystkich linii produkcyjnych, dzięki któremu kierownictwo organizacji w mgnieniu oka może sprawdzić bieżący stan produkcji

Takt Time System

 1. Takt Time System umożliwia zbieranie danych o przyczynach postojów linii produkcyjnej, dzięki czemu wiadomo na jakich obszarach warto się skupić aby wyeliminować marnotrawstwo z procesu

Takt Time System

Karolina Rembowska Konsultant / Analityk BiznesowyKarolina Rembowska

Konsultant/Analityk Biznesowy w SMART Project

Jakub Michalski – Dyrektor Operacyjny w Brenderup Sp. z o.o.